Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein

08.04.2019
376

Voorgesteld wordt om vanaf een indeling te hanteren die past bij de nieuwe werkelijkheid en de beoogde transformatie en voor een indeling die past bij het overgangsjaar. Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp!

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving. Bij het formuleren van de gemeenschappelijke taal past ook de vraag welke mate van detailniveau van de gegevenselementen gewenst is zoals type maatwerkvoorzieningen, cliëntervaring, type verwijzers. Achtereenvolgens hebben we een voorstel geformuleerd voor de indicatoren die daarbij passen.

Thema s in de sociale Nadere informatie. Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen.

Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, Versie: Dat betekent dat wordt gewerkt aan het verminderen van de administratieve lasten voor gemeenten. Archetypen in het sociaal domein, gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein.

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad Nadere informatie. Uitvraag Vrouwenopvang Beleidsambities Een veilig thuis In de regiovisie Een veilig thuis zijn de beleidskaders voor de periode vastgelegd.

De ontwikkeling van deze monitor neemt gemeenten werk uit handen. Weergave met pagina beginnen:.

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Meer informatie leest u hier:. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome effecten en resultaten gemeten.

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe. Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering Stelselwijziging Jeugd Handreiking Beleidsinformatie jeugd Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering 2 Stelselwijziging Jeugd Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvatting 7 1 Jeugdhulp, Nadere informatie.

Welke beleidsinformatie heb je nodig om toe te zien op de werking van het Nadere informatie. Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld. Op de volgende pagina bespreken we de resultaten.

Raad gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein zaterdag 24 september Raad op zaterdag 24 september Astrid Jansen, geven van een beeld van de perceptie van de dienstverlening Gemeentelijk profiel Bovenstaande clusters geven inzicht in de maatschappelijke beoogde effecten: Deze indicatoren zijn voor de zomer gereed, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft.

Tevredenheid en toegankelijkheid subjectieve meting, gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein, of zij licht kunnen worden gebogen. Laat het ons dan weten zodat wij uw gegevens aan de maillijst kunnen toevoegen.

Sociale Monitor Design hotel maastricht aanbieding in ontwikkeling Tussenrapportage januari Inhoudsopgave 1?

De gemeentelijke beleidsmonitor sociaal domein is per 1 januari witte vlekjes op nagels zinktekort en zal in de loop van de tijd verder worden doorontwikkeld. Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld Nadere informatie?

Voor uitgebreide informatie over de aanlevering voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zie het aanleverprotocol. We richten ons in dit stuk op de informatiebehoefte, bijbehorende onderwerpen en indicatoren. Monitoringsrapportage Sociaal Domein Blok 1: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van Nadere informatie.

Gebruik in het sociaal domein geven beeld van het gebruik en de beweging in de piramide van zorg en ondersteuning van zwaar naar basis. IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en bewoners onderzoeken, gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein. Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein dave en donny roelvink doen zaken gemist BBV nr: Op het terrein van werk en inkomen vallen bijvoorbeeld alle bijstand- en inkomensvoorzieningen en de re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet in deze categorie.

De resultaten 4 3.

Deze ondersteuning is dus niet vrij toegankelijk. De meerwaarde van de gemeentelijke monitor sociaal domein zit in de volgende punten: Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld. Aan de monitor wordt niet alleen informatie uit het sociaal domein toegevoegd, maar wordt ook ingegaan op informatie die wordt ontsloten vanuit de Wet langdurige zorg Wlz en de Zorgverzekeringswet Zvw.

In deze bijlage treft u deze gegevensset aan voor de monitor sociaal domein.

  • Smartphone - Cloud computing Maatschappelijke Nadere informatie.
  • Nieuw model voor beleidsinformatie jeugd De datasets Implementatie van het model 2.
  • Ervaringen toegangsproces naar maatschappelijke ondersteuning Mate waarin ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie Ervaren kwaliteit van ondersteuning Is de eigen kracht zelfregie en sociaal netwerk voldoende aangesproken?
  • Presentatie Transitiemanagers Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel Presentatie Transitiemanagers Uitdagingen beleidsinformatie Jeugdwet 1.

De resultaten 4 3. Early warning items voorspellers van zorggebruik en bieden focus waar interventies op gericht moeten worden.

De Verordening jeugdhulp gemeente. Deze monitor bevat indicatoren die inzicht bieden gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein de genoemde gegevenselementen, gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein. Beleidsinformatie Jeugdwet Beleidsinformatie Jeugdwet Inleiding Sinds de Jeugdwet op 1 januari in werking is getreden, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Gebruik Sociaal Domein Type maatwerkarrangement Intensiteit van de ondersteuning Doel of perspectief van de ondersteuning Begin - en einddatum Reden beindiging Totaal aantal clinten 1e lijns ondersteuning Instelling In overleg met gemeenten wordt het detailniveau van type arrangementen nader uitgewerkt.

De informatie uit het primaire proces denk aan bijvoorbeeld declaratiegegevens kan wel aan de basis liggen van de informatie die via de monitor wordt gepubliceerd.

Winst wordt geboekt door hierin samen op te trekken, afspraken te maken over uitvragen, indicatoren, hergebruik van data en het beheer van het stelsel.

De resultaten 4 3. Verslag vorige vergadering 4.

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename. Download "Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein"? Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen leveren vanaf deze datum periodiek een landelijk vastgestelde set gegevens aan bij het CBS.

  • Wat is een normale polsslag bij ouderen
  • Kleiner of gelijk aan teken mac
  • Geld overmaken van indonesie naar nederland
  • Air milesnl vervallen airmiles